Heading


2021-04-12 12:50

จำนวนครั้งที่อ่าน : 3


หลังจาก เข้ารับตำแหน่ง ประธานหอ การค้า จ.อุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ได้กำหนด นโยบาย ตลาดการค้า ออนไลน์ ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่ง ในการผลักดัน ให้เกิด ความร่วมมือ ระหว่าง ภาครัฐ และ เอกชน ให้เกิดขึ้น อย่างเป็น รูปธรรม ซึ่งเป็นเหตุผล ในการจัดทำ เว็บไซต์ www.allubon.com ขึ้นมา

0