Heading


2019-08-27 10:25

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

300 บาทหลังจาก เข้ารับตำแหน่ง ประธานหอ การค้า จ.อุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ได้กำหนด นโยบาย ตลาดการค้า ออนไลน์ ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่ง ในการผลักดัน ให้เกิด ความร่วมมือ ระหว่าง ภาครัฐ และ เอกชน ให้เกิดขึ้น อย่างเป็น รูปธรรม ซึ่งเป็นเหตุผล ในการจัดทำ เว็บไซต์ www.allubon.com ขึ้นมา

0